Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, havayollarında bulunan sekresyonların atılmasına yardım eden, koruyucu bir refleks olarak tanımlanmaktadır (Giniş vd, 2010). Öte yandan idiyopatik olan ve tedaviye yanıt vermeyen durumlarda kronik öksürük, bir hastalık olarak değerlendirilmektedir.

Kronik öksürük sık karşılaşılan sağlık problemlerinden birisi olup, astım ve gastroözofageal reflü hastalığı erişkinlerde en fazla öksürük nedenlerinden birisidir (Erkekol, 2013).

Belirtileri ve Klinik Tablo
Öksürük belirtileri ve klinik tablo uyku apnesi, astım gibi eşlik eden hastalıklarla benzerdir. Bunun yanında çocukluk döneminde öksürük belirleyicileri Tablo 1’deki gibidir.

Risk Faktörleri
Çocuklarda öksürük hastaneye en sık başvuru nedenlerinden birisidir. Çocukluk döneminde genellikle viral enfeksiyonlar öksürüğe neden olur. Bunun yanında hava kirliliği, irritan gazlar, nem ve sigara maruziyeti gibi çevresel etkenler de öksürüğe neden olabilmektedir (Giniş vd, 2010).

Tedavi Yöntemleri
Öksürüğün tedavisinde nedene dayalı tedavi yaklaşımı ve alternatif olarak ampirik tedavi yaklaşımı uygulanmaktadır. Ancak kılavuzlarda her iki yöntemin entegre edildiği tedavi yaklaşımı önerilmektedir. İdiyopatik öksürük olgularında iyileşmenin sağlanamaması, öksürüğün bir semptom değil de, bir hastalık olarak görülmesini beraberinde getirmiştir (Erkekol, 2013). Öksürük varlığında tanı ve tedavi algoritması Şekil 1’deki gibidir.

Yararlanılan Kaynaklar Erkekol FÖ. (2013). “Erişkinde Kronik Öksürük Tedavisine Yaklaşım”. Turk Toraks Derg, 14(Supplement 3): 27-34.
Giniş T, Doğru M, Özmen S ve Bostancı İ. (2010). “Çocuklarda Öksürük”. Çocuk Dergisi, 10(3), 110-115.